HANDELSBETINGELSER

1. Generelt

1.1
Enhver leverance mellem køber og Idashøj finder sted på grundlag af nærværende almindelige handelsbetingelser.

1.2
Købers egne forretnings- og indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af Idashøj

1.3
Ved salg af produkter, der ikke er lagervare, eller som skal fremskaffes specielt, er Idashøj´s forpligtelser over for køber begrænset til de rettigheder, Idashøj opnår hos sin leverandør af det pågældende produkt.


2. Tilbud

2.1
Skriftlige tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder, hvis ikke en accept er Idashøj i hænde inden 30 dage fra tilbudets dato.

2.2
Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

2.3
Tilbud, der er fremsendt til køber, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.

2.4
Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, er at betragte som et fritblivende tilbud og kan således trækkes tilbage, indtil købers accept er afgivet.

3. Priser

3.1
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) eksklusive 25% moms og eventuelle skatter og afgifter.

3.2
Alle varer, ydelser samt fragtrater mv. afregnes i danske kroner (DKK)

3.3
Priser er vejledende, og der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

4. Bestilling af varer

4.1
Bestilling af varer kan afgives pr. telefon, eller via internet. BEMÆRK, at alle henvendelser (bestillinger) betragtes som forespørgsler, indtil ordren er bekræftet fra Idashøj side.

 

5. Levering og forsinkelse

5.1
Levering sker ab lager, med mindre andet tydeligt er angivet. Levering sker på den aftalte adresse, og Idashøj vælger transportmiddel og transportvej.
5.2
Køber har også mulighed for selv at afhente sine varer på Idashøj´s lager. Dette kan ske på de på aftalt tidspunktet for afhentning.

5.3
Levering til køber sker for købers regning.

5.4
En overskridelse af leveringstiden med 1 uge på grund af Idashøj forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Idashøj.

5.5
Parterne kan aftale, at levering skal ske på en bestemt dato eller en bestemt tid, efter at ordren er bekræftet.

Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til Idashøj´s kendskab.
5.6
Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Idashøj er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige, fragtmænd eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes levering med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

5.7
Vedrører ordren produkter, som på ordredatoen ikke er på Idashøj´s lager, har Idashøj pligt til, ufortøvet at underrette køber herom, og om hvornår levering forventes at kunne ske.

5.8
Hvis Idashøj ikke leverer inden for leveringstiden, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Idashøj at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og derved angive, at køber agter at annullere ordren, såfremt levering ikke sker inden for denne frist.

Såfremt levering ikke er sket inden for den således fastsatte frist, er køber berettiget til, ved henvendelse til Idashøj, at annullere ordren.
5.9
Idashøj påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

5.10
Fragtmanden leverer håndterbare forsendelser til og med 20 kg ved modtagers dør. Øvrige forsendelser leveres ved vognkant så nær modtagers dør som praktisk muligt, på rampe eller til plads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske. Køber skal give skriftlig besked til Idashøj, hvis der ønskes op- eller nedbæring af andre forsendelser, så Idashøj kan anføre dette på fragtbrevet.

5.11
Såfremt forsendelsen – uanset årsagen – ikke kan afleveres, tages godset med retur til fragtcenter/-terminal. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen.

Eventuel genkørsel, returnering eller videreforsendelse debiteres køber. Kan levering ikke umiddelbart finde sted, vil ventetid udover 5 minutter blive faktureret i henhold til gældende timetakst.

6. Emballage
6.1
Idashøj leverer i en sådan emballage, som, under hensyn til transporten til leveringsstedet, kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen.

7. Betaling og ejendomsforhold

7.1

Som betaling via kreditkort modtages Dankort som betaling i webshoppen.

Ønskes der en anden betalingform end Dankort, bedes du/I kontakte os for aftale om fakturering & levering.

7.2
Det fakturerede beløb skal erlægges af køber netto kontant. Indbetalingen skal være Idashøj i hænde inden afsendelse eller bekræftes af bank eller anden myndighed, medmindre der er truffet skriftlig aftale om kredit.

7.3
Betaler køber ikke rettidigt, er Idashøj berettiget til at kræve morarente af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, og indtil betaling sker.

Rentesatsen kan, når som helst, med bindende virkning for køber, ændres af Idashøj, hvilket vil fremgå af Idashøj´s månedlige kontoudtog til køber. Idashøj forbeholder sig retten til at opkræve rykkergebyr ved for sen indbetaling.
7.4
Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod Idashøj fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber kan ikke tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

7.5
Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.
7.6
Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger Idashøj til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
7.7
Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til incasso uden yderligere varsel, og advokaten vil kunne opkræve incassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i Bkg. nr. 601 af 12. juli 2002.

8. Misligholdelse
8.1
Ved købers misligholdelse er Idashøj berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.


9. Mangler

9.1
Køber skal straks, når varen er modtaget på leveringsadressen, foretage fornøden undersøgelse af denne.

9.2
Hvis køber vil påberåbe sig mangel, skal køber, straks og senest 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give Idashøj skriftlig meddelelse herom samt en beskrivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
9.3
Efter Idashøj´s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Idashøj´s hæftelse for mangler ophører i alle tilfælde 12 måneder efter leveringstidspunktet.
9.4
Hvis leverancen angår varer af samme slags, vil afhjælpning eller omlevering kun ske for så vidt angår sådanne dele af leverancen, som af køber dokumenteres at være mangelfulde.
9.5
Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand.
9.6
I de tilfælde, hvor køberen har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende betingelser for Idashøj vedrørende returvarer.
9.7
Såfremt køberen ikke skriftligt underretter Idashøj om en mangel indenfor de frister, der er angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

9.8
Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til Idashøj uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.
9.9
Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks.

10. Returvarer
10.1
Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med Idashøj. Der ydes 14 dages fortrydelsesret.

10.2
Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand og for værks- og fabriksemballerede produkters vedkommende, at disse er i original ubrudt emballage.

10.3
Lagerførte varer, der efter skriftlig aftale returneres, krediteres med fradrag på 20% efter de 14 dages fortrydelsesrets udløb.
10.4
Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til køber, modtages ikke retur.

11. Undersøgelsespligt og reklamation
11.1
Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen.

11.2
Såfremt køber, efter undersøgelse i henhold til nærværende punkt, vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 8 arbejdsdage efter leveringen orientere Idashøj herom.

11.3
Reklamation over fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres inden den angivne frist, skal straks efter opdagelse, dog senest 36 måneder efter varernes levering, skriftligt fremsættes over for Idashøj. 2. sorteringsvarer er fristen 12 måneder dog kun på funktionsfejl som ikke er kendt på købstidspunktet.

11.4
Fragtmandens ansvar begynder, når forsendelse afhentes til befordring, eller ved indlevering på fragtcenter/-terminal. Ansvaret ophører, når godset afleveres. Har køber modtaget godset uden i forening med fragtføreren at undersøge dets tilstand, og uden at gøre indsigelse overfor fragtføreren pga. bortkomst eller beskadigelse med angivelse af bortkomstens eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis intet andet godtgøres, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand.

Modtagerens kvittering på fragtbrevet uden forbehold, anses i denne sammenhæng som accept af, at godset er modtaget uden reklamation. Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der er synlige, og ellers inden 7 dage efter leveringen, søn- og helligdage ikke medregnet. Reklamationen skal være skriftlig.
11.5

 Idashøj anbefaler, at modtager altid modtager varerne med forbehold for trykmærker og huller i emballagen. Husk at angive, hvad forbeholdet omhandler.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1
Et erstatningskrav over for Idashøj kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

12.2
Idashøj hæfter ikke for drifts- og avancetab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3
Idashøj skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Idashøj ikke er herre over.

13. Lovvalg og værneting
13.1
Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole. Det bemærkes udtrykkeligt, at den internationale købelov ikke finder anvendelse på retsforholdet mellem køberen og Idashøj.

13.2

Idashøj har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, der gælder i Danmark.
13.3
Aftalen er underkastet Dansk Ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i den retskreds, hvor Idashøj har sit forretningssted.